Menu Zamknij

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. 
 
Użytkownik może dobrowolnie podać swoje dane osobowe wymagane w formularzu kontaktowym. Dane podane w formularzu (za zgodą Użytkownika) przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
 
Administratorem danych osobowych jest MAXWENT II Anna Stalmach, 32-733 Trzciana 45, NIP: 868-158-60-10
 
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania oraz żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania.
 
1.        Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres określony powyżej w pkt.1, albo drogą poczty elektronicznej kierowanej na adres: maxwent@interia.pl;
 
2.        Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 
3.        Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na wykonywaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów i kontraktów, jak również oferowaniu klientom sprzedaży produktów i usług;
 
4.        Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie zapewniając pełną ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich;
 
5.        Administrator przetwarza Państwa dane osobowe bez uzyskania zgody w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 
6.        Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 
7.        Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym;
 
8.        Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie czyni bezskutecznym lub bezprawnych przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody,
  • przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać w sposób określony powyżej w pkt. 1 i 2.