Wentylacja

Klimatyzacja

Czyszczenie

Płaszcze z Blachy

Produkcja

Pomiary

Polityka Prywatności


Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. 

Użytkownik może dobrowolnie podać swoje dane osobowe wymagane w formularzu kontaktowym. Dane podane w formularzu (za zgodą Użytkownika) przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Administratorem danych osobowych jest MAXWENT II Anna Stalmach, 32-733 Trzciana 45, NIP: 868-158-60-10

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania oraz żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania.

1.        Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres określony powyżej w pkt.1, albo drogą poczty elektronicznej kierowanej na adres: maxwent@interia.pl;

2.        Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

3.        Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na wykonywaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów i kontraktów, jak również oferowaniu klientom sprzedaży produktów i usług;

4.        Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie zapewniając pełną ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich;

5.        Administrator przetwarza Państwa dane osobowe bez uzyskania zgody w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);

6.        Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

7.        Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym;

8.        Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie czyni bezskutecznym lub bezprawnych przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody,

- przenoszenia Państwa danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 
Z powyższych praw można skorzystać w sposób określony powyżej w pkt. 1 i 2.